fbpx

2024 ÜDY Belgesi Dersleri

2024 ÜDY Belgesi Dersleri

ÜDY Belgesi Dersleri, ÜDY Belgesi almak isteyen adaylar için doğru ve kaliteli bir eğitim almak oldukça önemlidir. ÜDY Belgesi eğitimi, alanında uzman bir kadro tarafından verilmelidir. Bu sayede hem gerekli bilgi ve becerilere sahip olabilir hem de sınavda başarı elde edebilirsiniz.

ÜDY Belgesi Dersleri

ÜDY Belgesi Dersleri, ÜDY Belgesi almak isteyen Üst Düzey Yöneticiler için dersler oldukça önemlidir. Hangi ÜDY Belgesi sınıfını alacağınıza bağlı olarak alacağınız eğitim dersleri de farklılık gösterebilir. Ortak dersleriniz dışında, belge sınıfınıza özgü dersler de bulunmaktadır.

ÜDY Belgesi Dersleri 2023
2024 ÜDY Belgesi Dersleri

Her bir belge sınıfı için farklı dersler bulunmaktadır. Örneğin, uluslararası yük taşımacılığı ile ilgili eğitim alırken, yurt içi yük taşımacılığı yapan bir yönetici için dersler farklılık gösterecektir. Toplamda dört farklı grup için dersler ve kısa açıklamaları aşağıda belirtilmiştir. Ancak, sınav başarısı için derslere devam etmek önemlidir.

ÜDY Belgesi Dersleri ile başarınızı şansa bırakmayın.

ÜDY Belgesi Dersleri, Ulusal Ulaştırma Mevzuatı

Bu ders kapsamında, yöneticilere 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nda belirtilen kurallar, yetki belge türleri ve uyulması gereken diğer kurallar hakkında bilgi verilir.

ÜDY Belgesi Dersleri, Uluslararası Ulaştırma Mevzuatı

Eğitimde yöneticilere uluslararası mevzuatlardan (AETR, CMR, TIR Sözleşmesi, ADR Konvansiyonu, UBAK/Cemt/Ecmt, ATA Karnesi) bahsedilir ve bunların uygulamaları anlatılır.

ÜDY Belgesi Dersleri, Anayasa Hukuku

Bu eğitimde yöneticilere Türkiye’deki anayasal gelişmelerden bahsedilir ve hukukun alt dalları olan özel ve kamu hukuku dallarından bilgiler verilir.

ÜDY Belgesi Dersleri, Ticaret Hukuku

Özel hukuk dallarından biri olan ticaret hukukundan bahsedilir. Ticaret hukuku kapsamında tutulması gereken defterler, taşıyıcının sorumlulukları, uyması gereken kurallar ve süreler anlatılır.

İş Hukuku

Toplum içinde bireylerin iş ilişkilerini düzenleyen ve uyulması zorunlu olan kuralların bütününe iş hukuku denir. Bu eğitimde, iş sözleşmeleri ve çalışma süreleri gibi konularda detaylı bilgiler verilir.

Medeni Hukuk

Bir ülkedeki vatandaşların kişisel durumlarını, ailevi ilişkilerini, mülkiyet haklarını, borç ilişkilerini, vefat ettikten sonra miras durumlarını düzenleyen kuralların bütününe medeni hukuk denir.

Vergi Hukuku

Vergi hukuku, bireylerle devlet arasındaki vergi ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır. Bu eğitimde verginin özellikleri, vergileme ilkeleri, süreçleri, anlaşmazlıkları, vergi suçları ve cezaları hakkında bilgi verilmektedir.

Vergi Kanunları ve Uygulamaları

Eğitimimizde vergi usul kanunu ve içeriği ele alınmaktadır. Mükellef türleri, beyanname verilmesi, gider vergileri, katma değer vergisi (KDV), damga vergisi, motorlu taşıtlar vergisi gibi vergi kuralları detaylı olarak açıklanmaktadır.

Yasal Sorumluluk

Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde karayolu taşımacılığı faaliyetinde bulunacak yöneticilere, ilgili mevzuatın yöneticiler için getirdiği yasal sorumluluklar ve bu alanda zorunlu olarak yapılması gereken sigortalar hakkında bilgi sağlanmaktadır.

Sorumluluk Sigortaları

Sigorta nedir, türleri nelerdir, sigortanın temel ilkeleri, mali sorumluluk sigortaları, mali sorumluluk sigorta türleri, trafik garanti sigortası ve yeşil kart sigortası eğitimin başlıca konuları arasında yer almaktadır.

CMR Sözleşmesi

Eşyaların uluslararası karayolu nakliyatı için mukavele sözleşmesi, taşımacılık yapacak taraflar arasında imzalanan bir anlaşmadır. Bu sözleşmede, tarafların hak ve yükümlülükleri, taşıma sürecindeki sorumluluklar ve taşıma koşulları detaylı bir şekilde belirtilir. Ayrıca, sözleşmeye taraf olan ülkelerin kuralları ve bulundurulması gereken dokümanlar da söz konusu sözleşmede yer alır.

CMR Sorumluluk Sigortaları

Nakliye sigortaları, taşımacılık sektöründe önemli bir güvence sağlayan poliçelerdir. Bu sigortalar, taşınan malın kaybı, hasarı veya diğer olumsuz durumlar karşısında tarafları korur. Emtia poliçe türleri, taşınan malın türüne ve taşımacılık yöntemine göre farklılık gösterir. Sigorta edilen riskler, taşımacılık sürecinde karşılaşılabilecek çeşitli tehlikeleri kapsar ve bu tehlikelere karşı alınan önlemleri içerir. 

Ulusal Sözleşmeler

Sözleşmenin tanımı, sözleşmenin esaslı unsurları, sözleşmenin meydana gelmesi, sözleşmenin şekli, sözleşmenin geçerliliği dersimizde anlatılan başlıca konulardır.

Uluslararası Sözleşmeler

Dış ticarette nakliye ve taşıma sözleşmelerinin çeşitleri, taşınacak malzemelerin özellikleri, taşıyıcının malzemeleri koruma yükümlülüğü ve taşıma ücretlendirme prensipleri eğitimimizin temel konularını oluşturuyor.

Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı

Yöneticilerin, hem uluslararası hem de yurt içi taşımacılık faaliyetlerinde gümrük işlemleriyle karşılaşabileceğini bilmeleri önemlidir. Gümrüklerde hangi tür işlemlerin yapıldığını, bu işlemleri kimlerin (eşya sahibi, taşıyıcı, acente) gerçekleştireceğini ve ne kadar sürede tamamlanacağını bilme gerekliliği vardır.

Bu işlemlerin eksik veya zamanında tamamlanmaması yasal sorunlara yol açabilir ve yöneticileri para cezalarıyla veya hapis cezasıyla karşı karşıya bırakabilir. Bu dersin amacı, yöneticileri bu konularda bilgilendirmek, işlerini daha kolay hale getirmek ve para cezalarından veya hapis cezalarından kaçınmalarına yardımcı olmaktır.

TIR Mevzuatı

TIR karnesi, eşyaların taşınmasını sağlayan bir belgedir. TIR sözleşmesine taraf olan ülkeler arasında geçerlidir. Bu eğitimde, TIR sözleşmesinin temel ilkeleri, taşıtların ve konteynırların sözleşmeye uygunluğu, TIR karnesinin kullanılmasına ilişkin kurallar, TIR sisteminin temel özellikleri, transit süreleri ve güzergahlar gibi konular ele alınmaktadır.

Dış Ticaret Mevzuatı ve Teslim Şekilleri

Eğitimde, ihracı yasak olan malların yanı sıra ihracı özel izne bağlı olan malların durumu da ele alınmaktadır. Kambiyo mevzuatı, uluslararası ticarette teslim şekilleri ve ödeme yöntemleri gibi konular da detaylı bir şekilde incelenmektedir. Ayrıca, akreditif türleri ve uluslararası ticarette sıkça kullanılan ödeme şekilleri üzerinde de durulmaktadır.

Finansal Yönetim

İşletmelerin kuruluşundan itibaren hedeflerine ulaşabilmesi için gerekli olan finansal kaynakları sağlaması ve bu kaynakları etkin bir şekilde kullanması oldukça önemlidir. Finansal yönetim, işletmenin parasal kaynaklarını elde etme, kullanma ve dağıtma sürecini kapsar. Bu süreçler, işletmenin finansal sağlığı ve başarısı açısından hayati öneme sahiptir. Dersimizde, işletmelerin finansal yönetimine ilişkin temel kavramlar ve stratejiler ele alınmaktadır.

Güzergah, Belge ve Maliyet Analizleri

Eğitimde sınır kapıları, güzergahlar ve sefer maliyetleri gibi konular ele alınmaktadır.

Ticari Belgeler

Eğitimde, geçiş belgeleri ve bunların alınabilmesi için gereken evraklar, ayrıca eşyalar için gerekli olan belgeler gibi konular ele alınmaktadır.

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Eğitimde müşteri tanımı, müşteri ilişkilerini etkileyen eylemler, müşteri sadakati, müşteri odaklı stratejiler, müşteri tutma modelleri, müşteri ilişkileri yönetimindeki aşamalar gibi hizmet sektöründeki yaygın hatalar ve bu hataların düzeltilmesi gereken yönleri vurgulanmaktadır.

Pazara Giriş Şartları

Eğitimde, karayolu taşımacılığı faaliyetlerinin ülke ekonomisiyle uyumlu şekilde düzenlenmesinin ve taşımacılık faaliyetlerinde düzen ve güvenliğin sağlanmasının önemi vurgulanmaktadır. Ayrıca, ulaştırma mevzuatında belirtilen yetki belge türlerinin ayrıntılı bir şekilde incelenmesine ve açıklanmasına özel bir önem verilmektedir.

Pazarlama

Eğitimde, pazarlama yöntemlerinin, modern pazarlama anlayışının evriminin, pazarlama süreçlerinin ve stratejilerinin etkileyen faktörlerin, pazarlama karması gibi işletmelerin ihtiyaç duyacağı pazarlama tekniklerinin detaylı olarak incelenmesi ve açıklanması sağlanmaktadır.

İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi

İnsan kaynakları yönetiminin amaçları, insan kaynaklarını etkileyen çevresel faktörler, yönetim fonksiyonları, iş analizleri, oryantasyon (işe alıştırma) ve davranış yönetimi gibi konularda detaylı bilgiler sunulmaktadır.

Toplam Kalite Yönetimi

Bu eğitimde, kalitenin tarihsel gelişimi, temel kavramlar, temel ilkeler ve toplam kalite öncüleri gibi konular üzerinde durulmaktadır. Müşteri ihtiyaçlarının, insan, iş, ürün veya hizmet açısından sistematik bir şekilde tüm çalışanların katılımıyla karşılanması hedeflenmektedir.

Bilgi İşlem ve Haberleşme Teknolojileri

İletişimin lojistik ve taşımacılık sektörü için kritik bir öneme sahip olduğu vurgulanmaktadır. Yöneticilere, yeni iletişim teknikleri ve bu tekniklerin özellikleri hakkında bilgi verilmektedir.

Lojistik, Sevkiyat ve Depo Yönetimi

Bu eğitimde lojistik kavramının tanımı yapılıyor ve temel lojistik faaliyetlerine değiniliyor. Ayrıca, tedarik zinciri yönetimi konusu ele alınıyor ve Türkiye’de lojistiğin önemi ve karşılaşılan eksiklikler üzerinde duruluyor. Depo süreçleri, antrepo tipleri ve sevkiyat yönetimi gibi konular da detaylı bir şekilde inceleniyor.

ÜDY Belgesi Nereden Alınır?

ÜDY Belgesi Derslerine değindik. ÜDY Belgesi almak istiyorsanız ve nereden alacağınızı bilmiyorsanız, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurumumuz Denge ÜDY Merkezi artık sizin için size yakın yerlerde hizmet vermektedir. İstanbul ilinde MaltepeKartalPendikKaynarcaTuzlaİçmelerŞifa ilçelerinde; Kocaeli (İzmit) ilinde GebzeDarıcaDilovası ilçelerinde ÜDY BelgesiÜDY EğitimiÜDY Merkezi ve ÜDY Sınavı hizmeti olarak sizlere alanında uzman eğitmenler eşliğinde yanınızda yer almaktayız. Hemen detaylı bilgi almak için bizleri arayın…

2024 ÜDY Belgesi Alma Şartları
2024 ÜDY Belgesi Dersleri

2024 ÜDY Belgesi Dersleri yazımızda tüm detayları sizlerle paylaştık. SRC Belgesi, ODY Belgesi ve ÜDY Belgesi için SRC Merkezimize başvurabilir ve 1 ayda SRC, ODY veya ÜDY Belgenizi alabilirsiniz. Psikoteknik Belgesi randevularımız devam ediyor, lütfen randevunuzu oluşturmayı unutmayın.

0/5 (0 Reviews)
ETİKETLER: , , , ,
Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.