fbpx

2024 B Türü Yetki Belgeleri

2024 B Türü Yetki Belgeleri

B Türü Yetki Belgeleri, ticari amaçla yurt içinde yolcu taşımacılığı yapacak kişi veya kuruluşlara verilen yetki belgeleridir. Bu belgeye sahip işletmelerde çalışanların SRC 2, ODY 2 ve ÜDY 2 Belgesine sahip olması gerekmektedir.

B Türü Yetki Belgeleri

 • Yurt için de yolcu taşımacılığı yapacak kişi veya kuruluşlara verilen yetki belgesidir.
 • B Türü Yetki Belgeleri, otobüsle uluslararası ve yurt içi yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen belgelerdir. Bu belgeler, taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:
 • B1 yetki belgesi: Tarifeli olarak uluslararası ve şehirlerarası ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara,
 • B2 yetki belgesi: Tarifesiz olarak uluslararası ve yurt içi ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara,
 • B3 Yetki belgesi: Sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili personelini taşımak üzere uluslararası ve yurt içi yolcu taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara verilir.

Yetki belgesi almanın veya yenilemenin özel şartları

B Türü Yetki Belgeleri, B türü yetki belgeleri için;

 • B1 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş öz mal otobüslerle toplam 150 adet koltuk kapasitesine ve 100.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.
 • B2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş öz mal otobüslerle toplam 90 adet koltuk kapasitesine ve 50.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları gerekmektedir.
 • B3 yetki belgesi için başvuranların; ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş en az 1 adet öz mal otobüse sahip olmaları gerekmektedir.
 • B1 ve B2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler 20 yaşından büyük olamaz. B1 ve B2 yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda öz mal otobüsün ilk başvuru ve faaliyet süresince 10 yaşından büyük olmaması gerekmektedir.
 • B1 yetki belgesi eki taşıt belgelerine, şoförü dahil en az 25 koltuk kapasitesine sahip ticari otobüsler kaydedilir.
 • B2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine ticari otobüsler kaydedilir.
 • B3 yetki belgesi eki taşıt belgelerine 20 yaşından büyük olmayan ticari veya hususi otobüsler kaydedilir.
 • B1 ve B2 yetki belgesi sahipleri, öz mal taşıtları ile sahibi oldukları öz mal taşıt sayısını geçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.
 • B Türü Yetki Belgeleri, B1 yetki belgesi alanlar, yetki belgesinin verildiği tarihten itibaren 60 gün içinde firmalarına ait sürekli faal olacak bir internet sitesi kurmak, bu sitelere erişim adresini Bakanlığa bildirmek, kurulacak sitede geçerli hat, güzergah, ücret ve zaman tarifeleri, şube ve acente ile kendilerine ait iletişim ve benzeri bilgilere yer vermekle yükümlüdürler.

ı) B1 yetki belgesi sahiplerinin özmal koltuk kapasitelerine bağlı olarak tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunabilecekleri hatların sayısı aşağıda belirlenmiştir. Buna göre;

 • 150-200 adet öz mal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 3 adet,
 • 201-300 adet öz mal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 5 adet,
 • 301-400 adet öz mal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 6 adet,
 • 401-500 adet öz mal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 8 adet,
 • 501-750 adet öz mal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 12 adet,
 • 751-1000 adet öz mal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 15 adet,
 • 1001-1250 adet öz mal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 18 adet,
 • 1251-1500 adet öz mal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 20 adet,
 • 1501 adet ve üzeri öz mal koltuk kapasitesine sahip olanlara sınırsız, uluslararası ve/veya yurtiçi taşıma hattı verilir.
 • B Türü Yetki Belgeleri, B1 yetki belgesi sahiplerinin, bir yerleşim yerine veya bir ülkeye yönelik taşıma hatlarında yapacağı birden fazla sefer için, faaliyette bulunacağı taşıma hattının mesafesi, taşıt belgesinde kayıtlı taşıt sayısı ve/veya sefer başına ortalama yolcu sayısı veya doluluk oranı dikkate alınarak günlük ve/veya haftalık toplam sefer sayısı belirlenir.
B Türü Yetki Belgeleri
B Türü Yetki Belgeleri

GEÇİCİ MADDE 5- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyet kapsamı genişleyen B1 yetki belgesi sahibi olanlar için aşağıdaki kurallar uygulanır:

 • B Türü Yetki Belgeleri, Hem B1 hem D1 yetki belgesi sahibi olan kişilerin talep etmeleri ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde Bakanlığa müracaat etmeleri halinde; bu belgeleri iptal edilerek adlarına herhangi bir ücret alınmadan 5 yıl geçerli yeni bir B1 yetki belgesi Bakanlıkça düzenlenir ve düzenlenen bu yeni B1 yetki belgesi eki taşıt belgesine önceki B1 ve D1 yetki belgesinde kayıtlı taşıtlar herhangi bir ücret alınmadan kaydedilerek taşıt kartları düzenlenir.
 • B Türü Yetki Belgeleri, Sadece B1 yetki belgesine sahip olan kişiler 31/8/2009 tarihine kadar B1 yetki belgesi ücreti ile D1 yetki belgesi ücreti arasındaki ücret farkını ödemek suretiyle adlarına 5 yıl geçerli yeni bir B1 yetki belgesi düzenletebilirler. Düzenlenen bu yeni B1 yetki belgesi eki taşıt belgesine önceki B1 yetki belgesindeki kayıtlı taşıtlar herhangi bir ücret alınmadan kaydedilerek taşıt kartları düzenlenir.
 • B Türü Yetki Belgeleri, Sadece B1 yetki belgesine sahip olan ve (b) bendinde belirtilen kurallara uygun olarak adlarına yeni bir B1 yetki belgesi düzenlenemeyen kişilerin mevcut B1 yetki belgeleri süresinin bitimine kadar geçerli olur, ancak, geçerlik süresinin bitiminde yenilenmez.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyet kapsamı genişleyen B2 yetki belgesi sahibi olanlar için aşağıdaki kurallar uygulanır:

 • B Türü Yetki Belgeleri, Hem B2 hem D2 yetki belgesi sahibi olan kişilerin talep etmeleri ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde Bakanlığa müracaat etmeleri halinde; bu belgeleri iptal edilerek; adlarına herhangi bir ücret alınmadan 5 yıl geçerli yeni bir B2 yetki belgesi Bakanlıkça düzenlenir ve düzenlenen bu yeni B2 yetki belgesi eki taşıt belgesine önceki B2 ve D2 yetki belgesinde kayıtlı taşıtlar herhangi bir ücret alınmadan kaydedilerek taşıt kartları düzenlenir.
 • Sadece B2 yetki belgesine sahip olan kişiler 31/8/2009 tarihine kadar B2 yetki belgesi ücreti ile D2 yetki belgesi ücreti arasındaki ücret farkını ödemek suretiyle adlarına 5 yıl geçerli yeni bir B2 yetki belgesi düzenletebilirler. Düzenlenen bu yeni B2 yetki belgesi eki taşıt belgesine önceki B2 yetki belgesindeki kayıtlı taşıtlar herhangi bir ücret alınmadan kaydedilerek taşıt kartları düzenlenir.
 • Sadece B2 yetki belgesine sahip olan ve (b) bendinde belirtilen kurallara uygun olarak adlarına yeni bir B2 yetki belgesi düzenlenemeyen kişilerin mevcut B2 yetki belgeleri süresinin bitimine kadar geçerli olur, ancak, geçerlik süresinin bitiminde yenilenmez.

(Değişik: RG 25/12/2009-27443) (3) B veya D türü yetki belgelerinden ikisine (B1+B2 veya D1+D2) birlikte sahip olan gerçek veya tüzel kişilerin sadece B2 veya D2 yetki belgeleri için bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde öngörülen asgari kapasite şartı 30/6/2010 tarihine kadar aranmaz.

NOT: T türü yetki belgeleri hariç; gerçek veya tüzel kişilere aynı yetki belgesinden sadece bir yetki belgesi verilir.

İstihdam Zorunluluğu

 • B1 yetki belgeniz varsa, Üdy1 ve Ody1 belgelerine sahip personel istihdam etmek zorundasınız.
 • B2 yetki belgeniz varsa, Ody1 belgesine sahip personel istihdam etmeniz gerekmektedir.
 • B3 yetki belgesi sahipleri için personel istihdamı zorunlu değildir.

B Türü Yetki Belgeleri için, personel istihdamı yapılmaması durumunda idari ve yaptırım cezaları uygulanabilir.

B1, B2 ve B4 Yetki Belgesine sahip bir firma için şoför istihdam edilecekse, araç kullanımı için Src1 ve Src2 belgeli personel istihdam edilmelidir. Ayrıca yolcu taşımacılığı için zorunlu Psikoteknik belgelerinin de bulunması gerekmektedir.

ODY veya ÜDY Belgesi almak için SRC Kursumuzdan destek alabilirsiniz.

SRC, ODY ve ÜDY Belgesi Nereden Alınır?

B Türü Yetki Belgeleri, SRC Belgesi kadar Psikoteknik Raporu da artık sürücüler için önemli bir etken haline gelmiştir. İş alımlarında veya rutin kontrollerde sizden psikoteknik raporu istenebilmektedir. Psikoteknik raporu ibraz edememe durumunda, aynı 2024 SRC Cezaları gibi cezai işlem uygulanabilmektedir.

2024 SRC Belgesi Dersleri
B Türü Yetki Belgeleri, 1 Ayda Belgenizi Alabilirsiniz

Yazımızda ilgili tüm detayları sizlerle paylaştık. SRC Belgesi, ODY Belgesi ve ÜDY Belgesi için SRC Merkezimize başvurabilir ve 1 ayda SRC, ODY veya ÜDY Belgenizi alabilirsiniz. Psikoteknik Belgesi randevularımız devam ediyor, lütfen randevunuzu oluşturmayı unutmayın.

5/5 (1 Review)
Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.